Metoda Tukana​

Spersonalizowane podejście do każdego dziecka oparte na szerokiej i bieżącej współpracy z rodzicem. 

Praca Metodą Tukana jest w pełni spersonalizowana na dziecku. Terapeuta przed dokonaniem doboru technik pracy z dzieckiem na podstawie obserwacji oraz wywiadu z rodzicami poznaje dziecko. Wnikliwa obserwacja dziecka umożliwia określenie potrzeb oraz możliwości dziecka, jego mocnych oraz słabych stron a także zainteresowań. Techniki terapeutyczne dostosowane są do charakteru dziecka oraz sposobów jego funkcjonowania. Zadaniem terapii jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie narzędzi pozytywnie wpływających na dziecko. W czasie terapii w pełni szanujemy dziecko dostrzegając jego indywidualność i wzmacniając poczucie własnej wartości. W naszej codziennej pracy ważnym elementem jest szeroka i bieżąca współpraca z rodzicem. Skuteczna terapia dziecka to skoordynowana współpraca wszystkich środowisk, w których dziecko przebywa. Rodzic odgrywa bardzo istotną rolę w procesie terapeutycznym. W terapii Metodą Tukana rodzic współuczestniczy w procesie terapeutycznym na każdym jego poziomie. Współpraca z rodzicem odbywa się w oparciu o stosunki partnerskie z wzajemnym poszanowaniem. Planując proces terapeutyczny bierzemy zawsze pod uwagę również potrzeby rodziców. Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w placówce na co dzień uczestnicząc w procesie terapeutycznym i dydaktycznym. Ważnym elementem jest integracja środowiska rodzinnego z placówką oraz wzajemne współdziałanie dla dobra dziecka poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni. Integracja oparta jest również na współpracy w wykonywaniu pomocy dydaktycznych i zabawek. Działanie to wzmacnia wzajemne relacje oraz kształtuje wzrost kreatywności u dziecka. 

Polisensoryczne pobudzenie neuronów do aktywności prowadzące do utrwalenia istniejących i tworzenia nowych połączeń między nimi oparte na pojęciu plastyczności mózgu. 

Metoda została opracowana w oparciu o teorię plastyczności mózgu. Najnowsze badania prowadzone na świecie wykazują synaptyczną plastyczność mózgu występującą nie tylko w okresie prenatalnym, ale w całym cyklu życia. Poprzez oddziaływanie polisensoryczne na którym oparta jest Metoda Tukana wpływamy na rozwój mózgu. W codziennej pracy stymulujemy wszystkie zmysły wykorzystując je do poprawy bieżącego funkcjonowania dziecka. Opierając się na badaniach naukowych w codziennej pracy stałym elementem jest między innymi wykorzystanie muzyki oraz aromatów. W czasie pracy za ich pośrednictwem pobudzamy mózg do działania, wpływamy na ukierunkowanie koncentracji uwagi na jednym zadaniu, wspieramy relaksację. Na rozwój dziecka zwłaszcza dziecka w wieku przedszkolnym bardzo duży wpływ ma muzyka. Muzyka zwiększa koordynację miedzy półkulami mózgu poprawiając mechanizmy regulacji emocji. Zwiększa przepływ krwi do mózgu skutkując lepszą umiejętnością przetwarzania językowego. Wspiera rozwój funkcji poznawczych w tym uwagi, percepcji wzrokowo-przestrzennej.  Muzyka ma pozytywny wpływ na umiejętność czytania, pisania i liczenia, na rozwój fizyczny oraz zdrowie. Badania wykazały szczególnie pozytywny wpływ muzyki barokowej zwłaszcza muzyki utrzymanej w rytmie 60 uderzeń na minutę. Praca z dziećmi w placówce wspierana jest poprzez zastosowanie metodycznie dobranej muzyki towarzyszącej dziecku przez cały dzień pobytu w placówce. Zmysł słuchu i jego pozytywne oddziaływanie na rozwój mózgu oraz terapeutyczne odziaływanie na dziecko wspierany jest w placówce przez zmysł węchu oraz pozytywne oddziaływanie naturalnych olejków eterycznych. 

Wspieramy mocne strony dziecka.

Stosujemy zasadę zielonej kredki. Praca z dziećmi odbywa się przede wszystkim w ramach zajęć grupowych. Forma ta została opracowana przede wszystkim w związku ze specyfiką zaburzeń rozwojowych wynikających ze spektrum autyzmu oraz wieloletnich doświadczeń wskazujących na znacznie wyższe wyniki osiągane przy zastosowaniu niniejszej formy. Do codziennej pracy z dzieckiem wykorzystywane są spersonalizowane materiały opracowane i wykonane w placówce  specjalnie na potrzeby danego dziecka z uwzględnieniem potrzeb  i możliwości dziecka ora również jego zainteresowań. W czasie pracy z dzieckiem skupiamy się na mocnych stronach dziecka wzmacniając jego poczucie własnej wartości, optymistyczne podejście do życia oraz kreatywność myślenia. Stosujemy metodę zielonego ołówka, nigdy nie podkreślamy porażek dziecka, jesteśmy jego wsparciem jednak nie wyręczamy go, umożliwiamy samodzielne wykonanie zadania zapewniając odpowiednią ilość czasu niezbędną do jego realizacji. Nie ograniczamy ruchów dziecka. Wzajemne relacje oparte są na współdziałaniu, wspieraniu i przede wszystkim wzajemnym szacunku. 

Podstawą naszego podejścia jest szacunek do dziecka jego indywidualności i wolności 

Nie posiadamy z góry określonego programu nauczania. Na początku kadra zakłada tylko ogólne cele. W trakcie nauczania prowadzone są dokumentowana obserwacja działań dzieci. Na bieżąco porównywana jest przygotowana dokumentacja i prowadzone są nad nią dyskusje. Na tej podstawie przygotowywane są propozycje kolejnych zajęć. Zarówno rodzice jak i dzieci mają możliwość uczestniczenia w procesie planowania kolejnych zajęć.  METODĘ TUKANA należy nazwać „metodą relacji”, realizowana jest ona za pomocą kontaktu z innymi ludźmi i otaczającym nas światem. Terapia odbywa się poprzez tworzenie powiązań między obiektami, pomysłami czy doświadczeniami. Opieramy się na tworzeniu i utrzymaniu relacji wśród dzieci, relacji między dziećmi a dorosłymi, między rodzicami a placówką oraz placówką a szerszą społecznością. 

Dziecko zawsze podejmuje próbę komunikowania się ze światem, należy jedynie posiąść umiejętność porozumiewania się językiem dziecka. 

Rozwój mowy wspierany jest poprzez odpowiednią stymulację językową prowadzoną przez otoczenie. Dziecko komunikuje się ze światem nie tylko w sposób werbalny; zgodnie z założeniem Lorisa Malaguzzi dziecko ma sto języków dzięki którym wyraża siebie. Naszym zadaniem jest nauczyć się metod komunikacji dziecka i wykorzystać je w celu rozwoju mowy werbalnej. Zajęcia wspierające rozwój mowy odbywają się w formie grupowej i oparte są na pedagogice zabawy. Metoda Tukana jest otwarta, płynna w sposób bezpośredni podążająca za dzieckiem w poszanowaniu jego indywidualności i wolności. 

Przestrzeń placówki została zaaranżowana na potrzeby dzieci ze spektrum autyzmu.

Bardzo istotnym elementem procesu terapeutycznego jest środowisko w którym będzie przebywać dziecko. Przekraczając drzwi placówki wkracza się w przestrzeń zachęcającą do wyciszenia, odprężenia, uspokojenia się. W prawidłowo zaprojektowanym środowisku odpoczywamy od natłoku niepożądanych i chaotycznych bodźców które bezustannie atakują dzieci w otoczeniu zewnętrznym. W placówce panuje atmosfera spokoju i harmonii. Za pomocą przestrzeni, w której wykorzystujemy muzykoterapię, światłoterapię oraz aromaterapię oddziałujemy na wyciszenie zmysłów, niwelujemy skutki przebodzcowania i uzyskujemy spokojną atmosferę stanowiącą podstawę pracy terapeutycznej.  

Pracujemy nad tym, aby dzieci o różnych zdolnościach mogły być szczęśliwe, aktywnie uczestniczyć w swoim życiu, łączyć się w znaczący sposób z rodziną i przyjaciółmi oraz pomagać sobie nawzajem, aby być jak najlepszymi. Nikt nie powinien być pozostawiony na marginesie społecznym, fizycznym lub akademickim, zwłaszcza z powodu diagnozy zaburzeń rozwojowych. Każde dziecko i rodzina mogą osiągnąć swój pełny potencjał dzięki sprawdzonej terapii Tukana stosowanej w Tukanie Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym. Niezależnie czy chodzi o nasze dzieci, naszych rodziców, naszych pracowników, naszych partnerów czy nasze społeczeństwo, jesteśmy zobowiązani do bycia sprawiedliwymi, zróżnicowanymi i integracyjnymi bez względu na rasę, płeć, wiek, religię, tożsamość i doświadczenie.

Współpraca z rodzicami

Rodzice są pierwszym i najważniejszym nauczycielem swojego dziecka w Tukanie Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, uważani są za współterapeutów. Rodzina jest kluczowym czynnikiem rozwoju fizycznego i psychicznego, a relacja dziecko-rodzic jest dwukierunkowa, ponieważ rodzice wpływają na dziecko, które oddziaływuje na rodziców. Rodzice są ekspertami swojego dziecka, znają je lepiej niż ktokolwiek inny i mogą udzielić wszelkich informacji, które będą cenne w edukacji i podejściu terapeutycznym dziecka. Rodzice mogą udzielać niezbędnych informacji o codziennym życiu, rozwoju dziecka, aktywnie uczestniczyć w terapii, wspierać procesy terapeutyczno wychowawcze oraz odgrywać wiodącą rolę w dochodzeniu praw dziecka, w edukacji i wspieraniu innych rodziców w radzeniu sobie z trudnościami i negatywnymi emocjami wynikającymi z posiadania dziecka z autyzmem. Jest jeden czynnik który może pozytywnie wpływać na rolę rodziców w wykorzystaniu ich potencjału – to wysokiej jakości współpraca z wyspecjalizowanymi pracownikami naszej placówki.

Zaangażowanie rodziców w plan edukacji i terapii dziecka ze spektrum autyzmu jest niezbędne, aby dziecko mogło odnieść sukces. Obowiązkiem zarówno placówki jak i rodziców jest utrzymanie otwartej komunikacji.

Nasza placówka szczególnie wspiera rodziców w ustanowieniu i utrzymaniu ich zaangażowania. Naszym pierwszym i najważniejszym zadaniem jest nawiązanie i utrzymanie kontaktu z rodzicami oraz stanowieniem otwartych linii komunikacji od samego początku. Prowadzimy względem rodziców politykę otwartych drzwi. Raz w miesiącu spotykamy się w celu omówienia podjętych i dalszych działań. Prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców połączone z warsztatami.

Rodzice dzieci z autyzmem mają swoją własną historię która zawiera ich własne, unikalne wyzwania. Ci rodzice często doświadczają znacznych zmagań, które niosą za sobą intensywne i różnorodne emocje.

Pomagamy przedszkolakom płynnie przejść do pierwszej klasy. Naszym wspólnym celem jest wyposażenie ich w niezbędne umiejętności słuchania i komunikacji, których będą potrzebować aby odnieść sukces w grupowym otoczeniu społecznym.

Naszą misją jest niesienie nadziei i znaczących zmian w życiu dzieci i ich rodzin.

Otulamy wsparciem każde Dziecko

Jako absolwent Tukana Twoje dziecko będzie miało narzędzia niezbędne do pomyślnego wejścia w środowisko szkolne i interakcji z rówieśnikami