Wykwalifikowany Rodzic Dziecka z ASD

Cel projektu:
Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie spektrum autyzmu metod i sposobów wsparcia rozwoju dziecka z ASD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, poprawa warunków funkcjonowania dziecka i rodziny w społeczeństwie.

Beneficjenci:
Rodzice dzieci w wieku od 2,5 do 10 lat z zdiagnozowanym spektrum autyzmu

PROBLEM
Zarówno w Polsce jak i na świecie z każdym rokiem przybywa dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W przestrzeni publicznej istnieje wiele wiarygodnych i niewygodnych materiałów związanych z tematyką spektrum autyzmu. Bardzo ważnym społecznie zagadnieniem jest szerzenie wiedzy na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu a najważniejszym problemem wymagającym bezzwłocznej interwencji jest wsparcie rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Spektrum autyzmu to całościowe zaburzenie rozwojowe wpływające w sposób bezpośredni na funkcjonowanie dziecka z ASD ale także jego najbliższego otoczenia to jest rodziców, rodzeństwo, dziadków i innych członków rodziny często również sąsiadów środowisko rówieśnicze, środowisko placówek edukacyjnych. Odpowiednio przygotowany rodzic nie tylko w sposób właściwy wesprze rozwój swojego dziecka, ale również pomoże mu funkcjonować w społeczeństwie zarówno tym najbliższym bezpośrednio powiązanym jak i tym dalszym. W sposób właściwy dokona wyboru odpowiedniej placówki dydaktycznej jak i metod i technik terapeutycznych. Stworzy odpowiednie środowisko do rozwoju nowego członka społeczności na etapie dorastania oraz przygotuje go do bycia odpowiedzialnym członkiem dorosłej społeczności kraju. Opisany przez Kennera w 1943 roku autyzm wczesnodziecięcy początkowo diagnozowano bardzo sporadycznie. W latach osiemdziesiątych autyzm na świecie diagnozowano u jednego dziecka na 2.000 (0,05%), w roku 2020 ogólnoświatowe statystyki wskazują, że może on występować u jednego dziecka na 100 (1%) a najnowsze badania wskazują już na 1 dziecko na 46 (2,17%). W roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów ze spektrum autyzmu wynosiła 27794 a już w roku szkolnym 2018/2019 40884 uczniów stanowiąc zawsze znaczną większość uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bo aż ponad 75% zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2016 i 2018 roku.Liczba osób ze spektrum autyzmu z roku na rok wzrasta i z pewnością na przestrzeni najbliższych lat nadal będzie wzrastała stanowiąc coraz większą grupę społeczną. Dlatego tak istotne jest dostrzeżenie tego zagadnienia.Autyzm stanowi niezwykle zagadkowe zaburzenie i choć zgromadzono ogromną wiedzę na jego temat, wciąż toczy się dyskusja o tym, jak go definiować. Najbardziej rozpowszechnione jest obecnie stanowisko, zgodnie z którym autyzm jest traktowany jako skomplikowane zjawisko, na które składa się wiele problemów o zróżnicowanej etiologii. Postawienie jednoznacznej tezy utrudnia skorelowanie autyzmu z występowaniem innych zaburzeń współistniejących. Sytuację komplikuje fakt, iż mimo wielu poszukiwań do dziś naukowcy nie mogą ustalić etiologii. Społeczna wiedza na temat autyzmu jest bardzo znikoma przeważnie oparta na mitach lub informacjach podanych w beletrystyce czy filmach fabularnych nie stanowiących właściwego źródła informacji i nieprzekazujących adekwatnej wiedzy stąd tak istotne jest pogłębienie wiedzy rodziców w zakresie wspierania rodziców dzieci z ASD. Według danych Fundacji Jim Autyzm Help Polacy nie wiedzą czym jest autyzm aż 95% Polaków nie potrafi wyjaśnić dokładnie czym jest autyzm 54% społeczeństwa czerpie wiedzę o autyzmie z filmów i seriali a 10% zdaje sobie sprawę jak często diagnozowany jest autyzm. Bardzo często rodzice dzieci z ASD dowiadują się o problemach dziecka dopiero w placówce oświatowej, przez którą zostają skierowani do Poradni psychologiczno-pedagogicznej a swojej wiedzy na temat zaburzenia rozwojowego dzieci poszukują w Internecie gdzie trudno jest oddzielić informacje wiarygodne od niewiarygodnych. Wzrastająca z roku na rok liczba dzieci otrzymujących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm oraz fakt, że już od lat liczba orzeczeń wydanych z powodu wystąpienia ASD przeważa w orzecznictwie to najlepszy dowód na to, że zorganizowanie warsztatów dla rodziców to bardzo ważny cel społeczny. U dzieci z ASD występują bardzo często choroby współistniejące a zachowania trudne lub nieakceptowalne społecznie to stały element spektrum autyzmu. Rodzice dzieci z ASD w codziennym życiu mierząc się z licznymi problemami, do których głównie zaliczyć można nadpobudliwość ruchową, problemy ze snem, bardzo dużą wybiórczość pokarmową, zachowania agresywne i autoagresywne. Rodzice wielokrotnie nie radzą sobie z dziećmi są przemęczeni, nerwowi, występuje depresja. Dzięki przekazaniu rodzicom wiedzy, metod oddziaływania dzięki realizacji projektu zostanie wsparty rozwój dziecka z ASD, ale równie projekt wpłynie na poprawę funkcjonowania rodziny. Towarzystwo Autyzmu z siedzibą w Marylandzie (USA) podaje że stres rodzin dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jest codzienną rutyną (Autism Society). Dotyczy normalnych czynności jak zakupy, kąpiel, przygotowanie pożywienia, spędzanie wolnego czasu których wykonywanie jest na całkowicie innym poziomie niż w przypadku rodziny dziecka bez tych zaburzeń. Według badań Uniwersytetu w Wisconsin poziom stresu rodziców dzieci z autyzmem jest porównywalny ze stresem weteranów wojennych. Benson przedstawia że depresja rodziców jest związana z powagą zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. Mówi o tzw. proliferacji stresu która została wykryta u 68 rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Proliferacja stresu jako tendencja do stresorów do wywoływania następnych stresów w innych obszarach życia. Paul Benson stwierdził że wsparcie społeczne zmniejsza poziom stresu u rodziców. Jak wskazano powyżej opieka nad dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przynosi ze sobą wielkie obciążenie, które negatywnie odzwierciedla się na fizycznym i psychicznym zdrowiu rodziców.

CEL projektu
Pogłębienie wiedzy rodziców na temat spektrum autyzmu ułatwiające wspieranie rozwoju dziecka oraz funkcjonowanie dziecka i rodziny w społeczności. Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu otrzymają wiedzę na temat autyzmu jego historii, ewolucji poglądowej, ale przede wszystkim na temat jego etiologii najnowszych wyników badań metod i form postępowania rodzajów wsparcia. Wskazówek dotyczących wyboru placówki oświatowej oraz terapii. Pozyskają również wiedzę w zakresie wspierania funkcjonowania dziecka w społeczności lokalnej. Dzięki poznaniu zagadnienia oraz technik wspierających rozwój dziecka wzrośnie również poczucie wartości rodzica jako odpowiedzialnego opiekuna oraz poprawi się stan emocjonalny oraz sposób funkcjonowania środowiska rodzinnego. Osiągnięcie rezultatów miękkich zostanie stwierdzone na podstawie pogłębionego wywiadu przeprowadzonego z beneficjentem. Rodzice na zakończenie projektu powinni wiedzieć czym jest całościowe zaburzenie rozwojowe w jaki sposób należy oddziaływać jak w sposób bezpośredni wspierać rozwój swojego dziecka jak dokonać wyboru placówki oświatowej jak pomagać dziecku w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Powinni odczuwać większy spokój psychiczny oraz posiadać większą wiarę we własne możliwości. W wyniku serii wykładów i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie z dziećmi z ASD oraz ich rodzicami przekazana wiedza wsparta materiałami szkoleniowymi zapewni osiągnięcie przewidzianego celu w określonym terminie.

TERMINY:
I.      Termin:  26 sierpnia 2023
czas trwania 9:00-20:00
Zapisy do dnia: 22 sierpnia 2023 roku,
Powiadomienie o kwalifikacji 23 sierpnia 2023
Potwierdzenie obecności do 25 sierpnia 2023

II.     Termin:  1 i 8 września  2023
czas trwania 15:00-20:00
Zapisy do dnia: 28 sierpnia 2023 roku,
Powiadomienie o kwalifikacji 29 sierpnia 2023
Potwierdzenie obecności do 31 sierpnia 2023

III.    Termin:  23 września 2023
czas trwania 9:00-20:00
Zapisy do dnia: 19 września 2023 roku,
Powiadomienie o kwalifikacji 20 września 2023
Potwierdzenie obecności do 22 września 2023

IV.     Termin:  28 i 29 września  2023
czas trwania 15:00-20:00
Zapisy do dnia: 24 września 2023 roku,
Powiadomienie o kwalifikacji 25 września 2023
Potwierdzenie obecności do 27 września 2023

WspółorganizatorSfinansowane dzięki: